O našem ústavu

základní údaje

Přírodovědecká fakulta patřila mezi čtyři zakládající fakulty Masarykovy univerzity zákonem z 28. ledna 1919 a matematika byla jedním ze zakládajících oborů této fakulty. Prvním profesorem matematiky byl Matyáš Lerch (jmenovaný v srpnu 1920; ano ten Lerch, jehož jméno nese nedaleké gymnázium), který dokonce v akademickém roce 1920/21 vedl vůbec první přednášku na celé fakultě. Přednáška se jmenovala Různé druhy omezených integrálů a řad se zvláštním zřetelem k theorii funkcí. S naším ústavem jsou také spojeny další významné matematické osobnosti, jako např. Eduard Čech či Otakar Borůvka. Od té doby uběhlo již mnoho času a dnes je matematika vyučována na Ústavu matematiky a statistiky...

435

studentů v tuto chvíli

556

absolventů za posledních 10 let

51

učitelů jen pro Tebe

Naše studijní programy

Vzdělávání do značné míry funguje jako signální soustava. Vystudovaným oborem můžeme dát budoucímu zaměstnavateli jasně najevo, jaké jsou naše schopnosti. Vystuduješ-li matematiku, ukážeš, že mezi Tvé silné stránky patří analytické uvažování, logické myšlení a značná míra abstrakce. Tady je naše aktuální nabídka studijních programů na všech úrovních.

 • Všechny
 • Bakalářské
 • Magisterské
 • Doktorské

Matematika (bak.)

Tříletý bakalářský studijní program se 4 specializacemi

Učitelství (bak.)

Tříletý bakalářský studijní program jako první krok pro budoucí učitele matematiky na střední škole nebo 2. stupni ZŠ

Sdružené studium (bak.)

Tříletý bakalářský studijní program pro studium matematiky v kombinaci s ekonomií

Matematika (mgr.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program pro velké milovníky matematiky

Aplikovaná matematika (mgr.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program opět se 4 specializacemi

Sdružené studium (mgr.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program pro studium matematiky v kombinaci s ekonomií

Učitelství (mgr.)

Dvouletý navazující magisterský studijní program pro budoucí učitele matematiky na střední škole nebo 2. stupni ZŠ

Matematika a statistika (dok.)

Doktorský studijní program pro ty, kteří chtějí ponořit do matematiky hlouběji

Přijímací zkouška

jak se dostat ke studiu u nás (stručný výtah informací z brožury pro uchazeče a z webu k přijímačkám)

Bakalářské studium – neučitelské programy:
Přijímací zkouškou je úspěšné zvládnutí Testu studijních předpokladů (TSP). Avšak přijímací zkoušku lze prominout při splnění některé z následujících podmínek:

 • Průměr do 1,5 (včetně) ze 4 libovolně vybraných profilových předmětů, kterými jsou matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika a anglický jazyk (v případě programu Matematická biologie a biomedicína musí být mezi profilovými předměty matematika a biologie). Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná (semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují). Navíc se požaduje, aby uchazeč studoval každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
 • Na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení alespoň 80% percentilu. Zohledněny budou pouze termíny konané v prosinci 2022 a únoru 2023.
 • Na základě motivačních aktivit: účast alespoň na krajském kole matematické olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií, účast alespoň na krajském kole v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ), zapojení do BrKoSu apod. Žádosti jsou posuzovány individuálně.
 • Úspěšné složení maturitní zkoušky z Matematiky rozšiřující.


Bakalářské studium – učitelské programy:
Přijímací zkouškou je úspěšné zvládnutí Testu studijních předpokladů (TSP) a oborového testu, který je však vyžadován pouze při kombinaci matematiky s angličtinou, hudební výchovou (vč. talentové zkoušky), výtvarnou výchovou (vč. talentové zkoušky) a tělesnou výchovou (vč. talentové zkoušky). V případě, že oba programy v kombinaci jsou vyučovány na PřF nebo v rámci mezifakultního studia s FI či ESF, lze přijímací zkoušku prominout při splnění některé z následujících podmínek:

 • Průměr do 1,5 (včetně) ze 4 libovolně vybraných profilových předmětů, kterými jsou matematika, fyzika, biologie, chemie, zeměpis, informatika a anglický jazyk. Při výpočtu průměru se berou v úvahu známky z posledních čtyř ročníků takto: z posledního ročníku se započítává pololetní vysvědčení, z předcházejících tří ročníků vysvědčení závěrečná (semináře z jednotlivých předmětů se nezohledňují). Navíc se požaduje, aby uchazeč studoval každý z vybraných profilových předmětů na střední škole v posledních čtyřech ročnících alespoň po dobu dvou let.
 • Na základě výsledků z testu Obecných studijních předpokladů (OSP) nebo slovenské verze Všeobecné študijné predpoklady (VŠP). Žádosti může být vyhověno při dosažení alespoň 80% percentilu. Zohledněny budou pouze termíny konané v prosinci 2022 a únoru 2023.
 • Na základě motivačních aktivit: účast alespoň na krajském kole matematické olympiády v některé ze dvou nejvyšších kategorií, účast alespoň na krajském kole v rámci Středoškolské odborné činnosti (SOČ), zapojení do BrKoSu apod. Žádosti jsou posuzovány individuálně.
V případě, že programy v kombinaci jsou vyučovány v rámci mezifakultního studia s FF, PdF nebo FSpS nelze přijímací zkoušku prominout.


Navazující magisterské studijní programy:
Podmínky pro přijetí jsou podrobně popsány zde.


Doktorský studijní program:
Podmínky pro přijetí jsou podrobně popsány zde.

Popularizace

nemusí to být jen o studiu

Na rozdíl od jiných oborů nemůžeme všem slíbit, že je zapojíme do našeho matematického výzkumu. Je to obtížné na bakalářské a leckdy i na magisterské úrovni. Avšak některým (zejména s aplikovanými specializacemi) se to podaří a jistě to bude zajímavá zkušenost. Když ale budete chtít, můžete se s námi zapojit do popularizace matematiky. Až se trochu poznáme, můžeme společně rozdávat radost z matematiky na různých akcích pro širokou veřejnost (jako je Festival vědy či Noc vědců) a/nebo na exkurzích pro střední čí základní školy nebo na Juniorské univerzitě (MjUNI). Je to jen na Vás.

Výzkum

objevujeme i nové matematické a aplikované výsledky

Studenti se mohou zapojit také do vědeckého výzkumu v rámci svých bakalářských, magisterských a hlavně doktorských prací. Součástí doktorského studia je publikace a prezentace vědeckých výsledků, někdy se to podaří i magisterským studentům. Příkladem takového týmu může být např. Tým nelineární dynamiky, postdoc pozice podporované prestižním evropským MSCA grantem také dva doktorské studenty a 5 vypsaných bakalářských a magisterských závěrečných prací, které společně pracují na výzkumu v oblasti výpočetní neurovědy ve spolupráci s 1. neurologickou klinikou, LF MU a Fakultní nemocnicí u Svaté Anny v Brně a Ústavem přístrojové techniky AV ČR.

Studenti mohou také na studijní pobyty do zahraničí (např. v programu Erasmus).