Učitelství matematiky pro střední školy

Magisterský studijní program

Map of Math

O programu

Studijní program pro budoucí učitele matematiky v kombinaci s: chemií, fyzikou, geografií, biologií, informatikou, českým jazykem, anglickým jazykem, hudební výchovou, výtvarnou výchovou tělesnou výchovou nebo speciální pedagogikou. Absolventi zpravidla učí především na SŠ, ale je možné vyučovat i na druhém stupni ZŠ). Tento magisterský studijní program navazuje na bakalářský studijní program „Matematika se zaměřením na vzdělávání“. Poptávka po učitelích matematiky vždy byla, je a bude vysoká (obzvláště v kombinaci s fyzikou). Zatímco bakalářské studium se soustřeďuje především na odborné matematické znalosti, těžištěm magisterského studia je příprava na budoucí zaměstnání středoškolského učitele: od obecného studia pedagogiky, didaktiky a psychologie až po konkrétní vzdělávání v komunikaci, týmové práci a  úspěšném zvládání možných konfliktních situací. Součástí studia jsou samozřejmě i  učitelské praxe.

Nabízený studijní program je sice dvouoborový, ale přihláška se podává pouze jedna podle zvolené kombinace.

Ostatní kombinace jsou mezifakultní.
Někdy je trochu komplikované vhodnou kombinaci v nabídce studijních programů najít, proto jsou jednotlivé odkazy výše klikací a vedou přímo k programu umožňujícímu příslušnou kombinaci (výběr se provede až po kliknutí na tlačítko „podat přihlášku“).

Vybrané předměty programu

Didaktika matematiky

Didaktická příprava studentů na výklad matematických témat na střední škole tvořící systematický úvod do didaktiky matematiky včetně vysvětlení významu matematického vzdělávání a specifických rysů výuky matematiky. Věnuje se i problémům matematické výuky na jednotlivých typech škol z hlediska různých cílů podle zaměření školy a z hlediska různé intelektuální úrovně studentů.

Informační technologie ve středoškolské matematice

Předmět seznamuje s možností využívat počítač a internet při přípravě na výuku matematiky i používat matematické programy dle probíraného tematického celku, pracovat s interaktivní tabulí při výuce matematiky, vytvářet pracovní listy i hry.

Praktický seminář z didaktiky matematiky

Předmět seznamuje se školním vzdělávacím programem na různých typech škol, dokumenty ve škole, se kterými se setká učitel matematiky a učitel vůbec (školní řád, klasifikační řád, třídní kniha), učebnicemi matematiky, sbírkami úloh, zdroji pro výuku matematiky. Věnuje se přípravě vyučovací hodiny, klasifikaci, komunikaci s rodiči, volbě úloh pro písemné zkoušení i opravování písemných prací, práci se třídou (motivace, empatie, ústní zkoušení).

Historie matematiky

Předmět slouží k získání přehledu o vývoji základních matematických disciplín od antického období až po současnost. Popisuje vývoj oboru, jednotlivých oblastí a otázek, např. nejstarší učebnice a metody řešení rovnic (egyptská geometrie, Eukleidovy Základy, Archimedovy matematické práce, Apolloniova teorie kuželoseček, Diofantova aritmetika, čínská matematika) a vznik infinitesimálního počtu, počátky teorie pravděpodobnosti, teorie množin, vznik formalismu i historie počítačů.