Matematika se zaměřením na vzdělávání

Bakalářský studijní program

Map of Math

O programu

Studijní program pro budoucí učitele matematiky v kombinaci s: chemií, fyzikou, geografií, biologií, informatikou, českým jazykem, anglickým jazykem, hudební výchovou, výtvarnou výchovou, tělesnou výchovou nebo speciální pedagogikou. Absolventi zpravidla učí především na SŠ, ale je možné vyučovat i na druhém stupni ZŠ. Studenti se již na této úrovni studia setkají se studenty SŠ v asistentské praxi a její reflexí. Na tento bakalářský program plynule navazuje magisterský program Učitelství matematiky pro střední školy. Poptávka po učitelích matematiky vždy byla, je a bude vysoká (obzvláště v kombinaci s fyzikou).

⚠ POZOR! V nabídce studijních programů Pedagogické fakulty také naleznete bakalářský program Matematika se zaměřením na vzdělávání. Ten je však určen pouze budoucím učitelům na druhém stupni ZŠ.

Nabízený studijní program je sice dvouoborový, ale přihláška se podává pouze jedna podle zvolené kombinace.

Ostatní kombinace jsou mezifakultní.
Někdy je trochu komplikované vhodnou kombinaci v nabídce studijních programů najít, proto jsou jednotlivé odkazy výše klikací a vedou přímo k programu umožňujícímu příslušnou kombinaci (výběr se provede až po kliknutí na tlačítko „podat přihlášku“).

Státní závěrečná zkouška se skládá z obou předmětů ve zvolené kombinaci, zatímco bakalářská práce se píše pouze na jednom oboru podle výběru studenta.

Vybrané předměty programu

Lineární algebra

Jedna z nejdůležitějších oblastí matematiky, jejíž aplikace se prolínají všemi oblastmi matematiky. Teoretický předmět, kterým musí projít každý matematik i budoucí učitel, aby jednak porozuměl základním pojmům, které se týkají vektorových prostorů a lineárních zobrazení, a také aby se naučil početním dovednostem s maticemi a soustavami lineárních rovnic.

Matematická analýza

Jde o základní teoretickou oblast matematiky od dob pánů Newtona a Leibnize. Teoretická i aplikovaná matematika stojí na diferenciálním a integrálním počtu. Budoucí učitel ji musí umět použít např. k vyšetřování konkrétních funkcí.

Pravděpodobnost a statistika

Tento předmět pokrývá základy teorie pravděpodobnosti a statistiky a ukáže studentům zajímavé příklady, které mohou později využít ve své učitelské praxi. Studenti se navíc naučí používat systém STATISTICA.

Funkce a rovnice na SŠ

Budoucí učitel musí zvládnout správně řešit rovnice a nerovnice, ve kterých se objevují funkce, ale také je metodicky kvalitně vyložit pro středoškolským studentům. Předmět pokrývá racionální a iracionální funkce, exponenciální a logaritmické funkce a goniometrické funkce.