Sdružené studium

Bakalářský studijní program

MAT-EK

O programu

Tento program je realizován ve spolupráci s Ekonomicko–správní fakultou (ESF). Jde o mezifakultní program kombinující dva programy: Matematiku a Ekonomii, které jsou sdruženy tak, že jeden je hlavní a druhý vedlejší. Záleží je na Tobě, který z těchto oborů bude hlavní. Oba obory jsou zakončeny státní závěrečnou zkouškou, ale bakalářská práce se píše pouze z hlavního oboru.

Uplatnění najdou absolventi této kombinace nejčastěji ve finanční sféře. Mohou také pokračovat ve sdruženém studiu na magisterském stupni. Navazující studium je možné volit jako sdružené i jako specializované v jednom oboru.

Více informací včetně přihlášky najdete zde.

Vybrané předměty programu

Matematika I-IV

Čtyřsemestrální kurz matematiky pokrývající všechny základní oblasti od lineární algebry a její aplikace, přes analytickou geometrii, infinitesimální analýzu, diferenciální a integrální počet, po teorii čísel, kombinatoriku, kryptografii či numerické metody.

Pravděpodobnost a statistika

Tento předmět pokrývá základy teorie pravděpodobnosti a nejdůležitější statistické metody. Významné teoretické i aplikované výsledky stojí právě na nich. Ani ekonometrie ani analýza rizik se bez těchto základů neobejde.

Algoritmizace úloh a numerické výpočty

Předmět slouží k pochopení, jak využít základní matematické znalostí z lineární algebry v praxi. Studenti se naučí implementovat různé algoritmy s použitím programu Matlab: generovat a zpracovávat data, zobrazovat jejich grafický výstup, využít různé nástroje založené na lineární algebře k vyrovnávání řad, jak modelovat dynamicky se měnící populace a úlohy s markovskými procesy, řešit soustavy rovnic či optimalizovat metodou nejmenších čtverců.

Finanční matematika

Studenti specializace musí ovládat základní postupy a metody finanční matematiky od základního principu úročení až po analýzu typických produktů finančního trhu. V tomto předmětu se to právě naučí. Mnohé další navazující předměty pak jsou k dispozici jak na PřF, tak na ESF.